SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Konkurs "Jan Paweł II jako Ojciec Święty"

  Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 do udziału w konkursie "Jan Paweł II jako Ojciec Święty", organizowanym przez bibliotekarzy szkolnych w związku ze zbliżającym się XVIII Dniem Papieskim, który przypada na 14 października 2018 r. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: Promieniowanie ojcostwa.

Cele konkursu: zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą oraz naukami Jana Pawła II, podkreślenie roli autorytetu w wychowaniu młodego pokolenia, prezentowanie talentów dzieci w środowisku szkolnym, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Regulamin konkursu
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie kl. I-VIII.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: plastyczną (praca plastyczna wykonana techniką dowolną w formacie A4 lub A3) i literacką (wiersz lub inny tekst literacki w dowolnej formie – maksymalnie 1 strona wydruku komputerowego A4).
3. Prace konkursowe w obydwu kategoriach powinny być zgodne z tematem konkursu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace: jedną w kategorii plastycznej, jedną w kategorii literackiej.
5. Praca zgłoszona do konkursu powinna być podpisana (imię i nazwisko, klasa).
6. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 5 października 2018 r., biblioteka szkolna.
7. Kryteria oceny prac plastycznych: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, wkład pracy.
8. Kryteria oceny prac literackich: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, sposób ujęcia tematu, poprawność językowa i ortograficzna.
9. Prace niesamodzielne, skopiowane z internetu, będą dyskwalifikowane.
10. Komisja konkursowa wyłoni zwycięskie prace w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, VII-VIII.
11. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
12. Pytania dotyczące spraw nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie należy kierować do bibliotekarzy szkolnych.

Bibliotekarze

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie