Świetlica szkolna

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

W świetlicy realizowanie są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Roczny plan pracy uwzględnia kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, sportowe, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji. Otrzymują również pomoc w przezwyciężeniu trudności szkolnych. We wtorki odbywają się w świetlicy zajęcia kulinarne.

Zobacz:  Regulamin świetlicy

 Nasze galerie 

Kulinarne wtorki

Kreatywne świetliczaki

Z życia świetlicy dzieci klas młodszych

Do świetlicy uczniowie zapisywani są na prośbę rodzica lub na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz sądu. Zapisując dziecko rodzice wypełniają kartę skierowania dziecka do świetlicy.

Korzystanie ze świetlicy jest częściowo odpłatne i wynosi 10 zł miesięcznie.

 Godziny pracy świetlicy 

6.30-7.55
11.30-16.30

(82) 572-11-38

Skip to content