Procedury postępowania

1.    Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3

2.   Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas czwartych w Szkole Podstawowej nr 3 

3.   Procedury obiegu informacji w Szkole Podstawowej nr 3

4.   Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Szkole Podstawowej nr 3

5.   Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 3

6.   Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej w Szkole Podstawowej nr 3

7.   Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3

8.   Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3

9.   Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 3

10. Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3

11. Procedura udostępniania dokumentacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3

12. Procedura postępowania w przypadku naruszania godności osobistej ucznia w Szkole Podstawowa nr 3

13. Procedura rozpoznawania środowiska ucznia Szkole Podstawowej nr 3

14. Procedura kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 3

15. Procedura zatwierdzania programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 3

16. Procedura wyboru podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3

17. Procedura dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy w Szkole Podstawowej nr 3

18. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

19. Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w Szkole Podstawowej nr 3 

20. Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3

21. Procedura w przypadku stosowania przemocy fizycznej wobec innego ucznia

22. Procedura w przypadku samouszkodzenia ucznia

23. Procedura w przypadku próby samobójczej lub samobójstwa ucznia

24. Procedura w przypadku stosowania przemocy psychicznej wobec innego ucznia

25. Procedura dotycząca posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych

 

 

(82) 572-11-38

Skip to content