Szczegóły rekrutacji do klas 1 i 0 na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024  odbywa się w oparciu o:

Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

UCHWAŁA NR XXXIV/172/17  RADY MIEJSKIEJ WŁODAWA z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa. (Dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

UCHWAŁA NR V/21/19  RADY MIEJSKIEJ WŁODAWA z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR XXIII/122/20 RADY MIEJSKIEJ WŁODAWA z dnia 9 kwietnia 2020r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych.

Poniżej zamieszczamy harmonogram oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Uwaga!
Na wszystkich kartach zgłoszenia wymagane są podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub wyjaśnienie, jeśli został złożony tylko jeden podpis (np. nie żyje, pozbawiony praw rodzicielskich, itp.)

KLASA PIERWSZA

Dzieci z obwodu szkoły

01 marca – 10 marca 2023 r.Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, dokumentów dotyczących zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2023/2024  

16 marca 2023 r.: Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

Dzieci spoza obwodu szkoły

01 marca – 10 marca 2023 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, spoza obwodu szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 2023/2024 

16 marca 2023 r.: Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 marca – 24 marca 2023 r.: Złożenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

                    
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej   

27 marca 2023 r.: Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

01 marca – 10 marca 2023 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 2023/2024 

16 marca 2023 r.: Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 marca – 24 marca 2023 r.: Złożenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

27 marca 2023 r.: Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

(82) 572-11-38

Skip to content