Komunikat nr 3 Dyrektora szkoły

  Szanowni Państwo!

 Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) ogłoszonego dnia 20 marca 2020 r., które obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. Informuję, że w najbliższych dniach, tj. do 25 marca otrzymacie Państwo pełną informację dotyczącą organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Po ustaleniu we współpracy z nauczycielami, przedstawimy Państwu: 
1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

2. Ustalimy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

3. Wskażemy Państwu, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać podczas zdalnego nauczania.

4. Wskażemy Państwu i uczniom sposób konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, możliwość konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

5. Kontakt z Państwem będziemy utrzymywali za pomocą e-dziennika i naszej strony internetowej.

 

Życzę Państwu
i naszym Uczniom zdrowia

Dyrektor szkoły
Janusz Korneluk

(82) 572-11-38

Skip to content