Konkurs “Książka łączy nas”

  W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie “Książka łączy nas”. 
Celem konkursu jest popularyzowanie czytania książek jako interesującej i pożytecznej formy spędzania czasu wolnego oraz wzbudzenie refleksji nad rolą, jaką książki pełnią w życiu czytelników.

Regulamin konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: I – VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie: literacką (wypowiedź pisemna w formie opowiadania lub wiersz), plastyczną (plakat wykonany techniką dowolną, format minimalny: A4) oraz fotograficzną (fotografia o wymiarach 13×18 cm). Każda z nich wymaga przygotowania pracy konkursowej stanowiącej interpretację hasła obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (autor wyraża w wybranej formie, jak rozumie hasło: “Książka łączy nas”).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy w wybranej kategorii.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace – po jednej w każdej z trzech kategorii.

5. Komisja oceniająca prace konkursowe wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – kl. I-III, II kategoria – kl. IV-VII.

6. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej w terminie do 23 października 2017 r.

7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz klasę.

8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2017 r. (może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia bardzo dużej liczby prac).

9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz książki, uczniowie wyróżnieni – dyplomy i drobne upominki.

10. Nagrodzone prace plastyczne i fotografie zostaną wyeksponowane w bibliotece szkolnej po rozstrzygnięciu konkursu. Nagrodzone prace literackie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

11. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, technika i estetyka wykonania, poprawność językowa, ortograficzna oraz styl (dotyczy prac literackich). Praca literacka stanowiąca plagiat (skopiowany cudzy utwór) zostanie zdyskwalifikowana.

 

Marta Wiatrowska

(82) 572-11-38

Skip to content