Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szk. 2021/2022

  Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych we Włodawie na rok szkolny 2021/2022 oraz wykazem ulic należących do obwodów poszczególnych szkół podstawowych.

Uchwała o obwodach

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 1 marca 2021 r., godz. 8:00 do 12 marca 2021 r., godz. 15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej lub przesłać na adres e-mailowy sp3wlodawa@op.pl a oryginał dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym, jednakże nie później niż do 12.03.2021 r.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 17 marca 2021 r. o godz. 12:00.

 

Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 1 marca 2021 r., godz. 8:00 do 12 marca 2021 r., godz. 15:00

1. Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej lub przesłać na adres e-mailowy sp3wlodawa@op.pl a oryginał dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym, jednakże nie później niż do 12.03.2021 r.

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej Włodawa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa.

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
a. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 5 punków;
b. bliższa droga dziecka do szkoły niż do jednostki w obwodzie której mieszka – 5 punktów;
c. dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 3 punkty;
d. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty;
e. rodzic dziecka jest pracownikiem jednostki – 3 punkty.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 17 marca 2021 r. o godz. 12:00.

3. Od 18 marca 2021 r. godz. 08.00 do 25 marca 2021  r., godz. 15:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli podjęcia nauki”.

4. 26 marca 2021 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

 

(82) 572-11-38

Skip to content