Mediacje rówieśnicze w naszej szkole

   Mediacja – jest to dialog między dwoma osobami będącymi w konflikcie, w obecności mediatora.

   Priorytetowym zadaniem Szkolnego Programu Profilaktyki zaplanowanym na rok szkolny 2013/2014 jest “Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej – sposoby rozwiązywania konfliktów, nauka mediacji”. W ramach jego realizacji odbyło się szkolenie nauczycieli na temat ” Mediacje – sposób na rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w szkole”. Następnie wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat mediacji w oparciu o prezentację multimedialną oraz wybrali kandydatów na szkolnych mediatorów. Psycholog szkolny przygotowała wystawę dotyczącą mediacji.

W marcu odbył się cykl warsztatów dla kandydatów na mediatorów. 17 uczestników wzięło udział w 10-godzinnym szkoleniu prowadzonym przez mediatora sądowego Panią Krystynę Kończal. Podczas szkolenia poruszane były zagadnienia dotyczące konfliktu, komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej oraz aktywnego słuchania, teorii i praktyki negocjacji i mediacji. Przeprowadzono również symulację mediacji. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat mediatora szkolnego. Trzynastu z nich zdecydowało się na pełnienie roli mediatorów rówieśniczych w nasze szkole.

   Co możesz zyskać przez udział w mediacji?

  Jeśli będziesz stroną konfliktu, możesz przedstawić własne oczekiwania i potrzeby. Unikniesz narastania konfliktu. Mediacja pozwoli Ci na odreagowanie emocji oraz wybaczenie krzywd.

  Rezultatem mediacji jest przygotowanie ugody, czyli pisemnej umowy, w której zawarte są postanowienia wypracowane w trakcie rozmowy.

Zasady mediacji:

Dobrowolność – nikt nie może Cię do mediacji zmusić, jest to Twoja decyzja, czy chcesz do niej przystąpić.

Akceptacja – sam(a) możesz wybrać osobę, która będzie prowadziła spotkania mediacyjne (mediatora).

Poufność – wszystko, co dzieje się w trakcie spotkania, zostaje między jego uczestnikami.

Bezstronność – każda z osób biorąca udział w spotkaniach jest traktowana w taki sam sposób, nie ma lepszych i gorszych.

  Jeśli masz problem, jesteś z innym uczniem w konflikcie, mediator może Ci pomóc w jego rozwiązaniu. Zwróć się do wychowawcy, a on skieruje Cię do właściwej osoby.

 

Katarzyna Kościuk

(82) 572-11-38

Skip to content